logo
VPS

Všeobecné podmienky septembrovej súťaže

Názov súťaže: SEPTEMBROVÁ SÚŤAŽ ! – Nakúp nad 1000 € v kúpeľňovom štúdiu Frühvald a VYHRAJ!
Termín a miesto publikácie: 10. 09. 2023, facebooková stránka Kúpeľňové štúdio Frühvald a instagramová stránka fruhvald.sk
Link súťažného príspevku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=788928966570126&set=a.539717618157930
Text súťaže:
SEPTEMBROVÁ SÚŤAŽ ! – Nakúp nad 1000 € v kúpeľňovom štúdiu Frühvald a VYHRAJ! 

Nakúp počas septembra nad 1000 € v kúpeľňovom štúdiu Frühvald, zaregistruj sa* a vyhraj kúpeľňový set, ktorý obsahuje: 
1x 60 cm umývadlo so skrinkou značky KOLO
1x 45 cm zrkadlo Kolo Rekord s osvetlením
1x umývadlovú batériu Tres 

1x kúpeľňovú skrinku KOLO 

1x rim-free WC so systémom Geberit
Do septembrovej súťaže sa môžeš zapojiť od 11. až do 30. septembra 2023
Žrebovanie: 2023. 10. 02.


Nezabudni aj naďalej sledovať našu stránku, veď od októbra až do decembra Ťa čakáme s ďalšími súťažami a novými hodnotnými cenami. V januári vyžrebujeme spomedzi všetkých, ktorí sa zapojili do niektorej mesačnej súťaže, jedného šťastného výhercu, ktorý si odnesie hlavnú cenu – 3-dňový wellness pobyt v 4* hoteli Hotel Golden Lake Resort v Balatonfüred.
* Registrácia prebieha v kúpeľňovom štúdiu Frühvald.

  1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Cygnus FG, s.r.o., IČO: 47 736 313, so sídlom Ulica Svätého Floriána 1762/3, Topoľníky 930 11 (ďalej len „usporiadateľ“).

  1. Kto sa môže do súťaže zapojiť?

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, vlastnoručným podpisom potvrdí svoj súhlas s podmienkami súťaže (ďalej „súťažiaci“) a spĺňa požiadavky uvedené v týchto súťažných podmienkach. Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa na ich dodržiavanie.

  1. Ako sa do súťaže zapojiť?

Súťažiacim sa automaticky stáva každý, kto spĺňa vyššie uvedené podmienky a nakúpi nad 1000 eur v kúpeľňovom štúdiu Frühvald v Dunajskej Strede (adresa kúpeľňového štúdia: Malotejedská 1, 929 01 Dunajská Streda) v termíne od 11. až do 30. septembra 2023 (vrátane), a následne po nákupe vyplní registračný formulár pri pokladni kúpeľňového štúdia.

  1. Trvanie súťaže

Súťaž je časovo limitovaná. Zapojiť sa do nej dá od 11. 09. 2023 do 30. 09. 2023 (vrátane).
Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže.

  1. Určenie výhercu

Usporiadateľ súťaže vyžrebuje výhercu spomedzi tých, ktorí v kúpeľňovom štúdiu Frühvald v danom termíne nakúpili nad 1000 eur, vyplnili registračný formulár a spĺňajú kritériá uvedené v bode 2. týchto súťažných pravidiel. Výherca bude vyžrebovaný dňa 02. 10. 2023., v prípade zmeny najneskôr do piateho dňa od ukončenia súťaže, t.j. najneskôr do 05. 10. 2023. Meno výhercu bude zverejnené na Facebookovej stránke Kúpeľňové štúdio Frühvald a Instagramovej stránke fruhvald.sk. Usporiadateľ kontaktuje výhercu súťaže e-mailom prostredníctvom e-mailovej adresy info@brandme.sk. Pokiaľ výherca neuplatní svoj nárok na výhru do 7 dní od zaslania e-mailu, resp. od zverejnenia mena výhercu na Facebookovej alebo Instagramovej stránke, stráca nárok na výhru a bude vyžrebovaný náhradník.

  1. Výhra a jej prevzatie

Výhra septembrovej súťaže je kúpeľňový set, ktorý obsahuje: 60 cm široké umývadlo so skriňou pod umývadlo od značky KOLO, kúpeľňová skrinka so šírkou 40 cm od značky KOLO, 45 cm zrkadlo s osvetlením zo série KOLO Rekord, batéria od značky Tres, rim-free WC so systémom Geberit. Konkrétny vizuál výhry nájdete na grafike súťažného príspevku.

Výherca si svoju výhru môže prevziať osobne v kúpeľňovom štúdiu Frühvald so sídlom Malotejedská 1, 929 01 Dunajská Streda.

Výhra, ako nepeňažná výhra fyzickej osoby, t.j. výhercu je príjmom oslobodeným od dani z príjmu podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Na výhru sa nevzťahuje žiaden právny nárok. Výhra v tejto súťaži je jednoznačne definovaná. Výherca si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorú do tejto súťaže usporiadateľ poskytol, ani inú formu plnenia, než tú, ktorá mu bola usporiadateľom pridelená, a ktorá náleží konkrétnej výhre. Výhra ani účasť v súťaži nie sú právne vymáhateľné.

  1. Ďalšie informácie

S registráciou do septembrovej súťaže sa súťažiaci automaticky zapojí aj do konečného žrebovania o hlavnú cenu, 3-dňový wellness pobyt pre 2 osoby s polpenziou v 4* hoteli Hotel Golden Lake Resort v Balatonfüred, ktoré sa uskutoční v januári 2024. Ďalšie informácie nájdete na Facebookovej a Instagramovej stránke kúpeľňového štúdia Frühvald a na stránke www.fruhvald.sk/vseobecne-podmienky-sutaze.

  1. Ďalšie pravidlá / Osobitné ustanovenia

V prípade, že usporiadateľ zistí, že výherca z nejakého dôvodu nespĺňa pravidlá súťaže (napríklad: zakúpený tovar bol vrátený a konečná suma, s ktorou bol súťažiaci zaregistrovaný sa zmenila, a.i.), tak výherca nemá nárok na výhru, a podľa vyššie uvedených podmienok stanovenia výhercu bude určený ďalší výherca.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá vznikne výhercovi alebo tretej osobe pri použití výhry. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek technickú chybu pri organizácii súťaže a má právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súťaže vrátane jej ukončenia.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá.

  1. Osobné údaje

Vyplnením a podpísaním registračného formulára septembrovej súťaže dáva každý súťažiaci súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko (mesto), e-mailová adresa a telefónne číslo usporiadateľovi súťaže. Poskytnutie týchto osobných údajov je potrebné pre odovzdanie výhry výhercovi. Súťažiaci, ktorý sa zapojí do súťaže dáva súhlas so zverejnením mena a priezviska na sociálnej sieti Facebook na stránke www.facebook.com/fruhvald.sk a na Instagrame www.instagram.com/fruhvald.sk v prípade výhry. Uvedené súhlasy sú dané na dobu 5 rokov. Súťažiaci má právo svoje rozhodnutie odvolať a to písomnou formou zaslanou na adresu sídla usporiadateľa. Odvolanie súhlasu je účinné od okamihu doručenia odvolania usporiadateľovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho z ďalšej účasti v súťaži vrátane nároku na výhru.

Súťažiaci prehlasuje, že prečítal tieto všeobecné podmienky súťaže a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Účastníci udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov v danom rozsahu bezplatne a bez vecného, časového, množstevného a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať písomnou formou. Súťažiaci berie na vedomie, že usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadný zásah do osobnostných práv dotknutej osoby z dôvodu neexistencie jej súhlasu alebo ak bol súhlas udelený s výhradami. Usporiadateľ súťaže je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť podmienky súťaže. Tieto podmienky súťaže môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch súvisiacich so súťažou, avšak celkové znenie pravidiel je považované v rámci súťaže za jediné úplné a konečné.

  1. Záverečné ustanovenia

Tieto pravidlá sú platné a účinné od 08. 09. 2023

3D návrh na mieru

Prostredníctvom modernej 3D vizualizácie Vám pomôžeme skĺbiť Vaše predstavy s realitou. Naším cieľom je spoločne navrhnúť estetický priestor s maximálnou mierou funkčnosti.