logo
VPS

Všeobecné podmienky súťaže

Názov súťaže: Nakúp nad 1000 € a vyhraj hlavnú cenu, 3-dňový wellness pobyt v 4* hoteli Hotel Golden Lake Resort v Balatonfüred!

Termín a miesto publikácie: 10. 09. 2023, Facebooková stránka Kúpeľňové štúdio Frühvald a Instagramová stránka fruhvald.sk
Link súťažného príspevku: https://www.facebook.com/photo?fbid=788898659906490&set=a.539717634824595
Text súťaže
:
Nakúp nad 1000 € a vyhraj hlavnú cenu, 3-dňový wellness pobyt v 4* hoteli Hotel Golden Lake Resort v Balatonfüred!

Od septembra až do decembra vyžrebujeme každý mesiac cennú výhru spomedzi zákazníkov, ktorí nakúpili v kúpeľňovom štúdiu Frühvald nad 1000 €. Takto sa Vám chceme poďakovať za Vašu priazeň. Po ukončení mesačných súťaží vyžrebujeme spomedzi všetkých, ktorí sa zapojili do niektorej zo súťaží hlavnú výhru 3-dňový wellness pobyt pre 2 osoby s polpenziou v 4* hoteli Hotel Golden Lake Resort v Balatonfüred.

 • Septembrová súťaž – prebieha od 11. do 30. septembra 2023.
 • Októbrová súťaž – prebieha od 01. do 31. októbra 2023.
 • Novembrová súťaž – prebieha od 01. do 30. novembra 2023.
 • Decembrová súťaž – prebieha od 01. do 31. decembra 2023.
 • Žrebovanie hlavnej ceny – 3-dňový wellness pobyt pre dvoch v 4* hoteli Hotel Golden Lake Resort

 

Sleduj našu stránku, veď od septembra až do decembra Ťa čakáme každý mesiac s novou súťažou, a tak aj s novou šancou vyhrať. Cenu aktuálnej súťaže nájdeš na našej Facebookovej a Instagramovej stránke.

 

 1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Cygnus FG, s.r.o., IČO: 47 736 313, so sídlom Ulica Svätého Floriána 1762/3, Topoľníky 930 11 (ďalej len „usporiadateľ“).

 

 1. Kto sa môže do súťaže zapojiť?

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, vlastnoručným podpisom potvrdí svoj súhlas s podmienkami súťaže (ďalej „súťažiaci“) a spĺňa požiadavky uvedené v týchto súťažných podmienkach. Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa na ich dodržiavanie. 

 

 1. Ako sa do súťaže zapojiť?

Súťažiacim sa automaticky stáva každý, kto spĺňa vyššie uvedené podmienky a nakúpi nad 1000 eur v kúpeľňovom štúdiu Frühvald v Dunajskej Strede (adresa kúpeľňového štúdia: Malotejedská 1, 929 01 Dunajská Streda) v termíne od 11. septembra 2023 (vrátane) až do 31. decembra 2023 (vrátane), a následne po nákupe vyplní registračný formulár (septembrovej, októbrovej, novembrovej alebo decembrovej súťaže) pri pokladni kúpeľňového štúdia.

 

 1. Trvanie súťaže

Súťaž je časovo limitovaná. Zapojiť sa do nej dá od 11. 09. 2023 (vrátane) do 31. 12. 2023 (vrátane).
Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže.

 

 1. Určenie výhercu

Usporiadateľ súťaže vyžrebuje výhercu spomedzi tých, ktorí v kúpeľňovom štúdiu Frühvald v danom termíne nakúpili nad 1000 eur, vyplnili registračný formulár (septembrovej, októbrovej, novembrovej alebo decembrovej súťaže) a spĺňajú kritériá uvedené v bode 2. týchto súťažných pravidiel. Výherca bude vyžrebovaný dňa 08. 01. 2024., v prípade zmeny najneskôr do dvanásteho dňa od ukončenia súťaže, t.j. najneskôr do 12. 01. 2024. Meno výhercu bude zverejnené na Facebookovej stránke Kúpeľňové štúdio Frühvald a Instagramovej stránke fruhvald.sk. Usporiadateľ kontaktuje výhercu súťaže e-mailom prostredníctvom e-mailovej adresy info@brandme.sk. Pokiaľ výherca neuplatní svoj nárok na výhru do 7 dní od zaslania e-mailu, resp. od zverejnenia mena výhercu na Facebookovej alebo Instagramovej stránke, stráca nárok na výhru a bude vyžrebovaný náhradník.

 

 1. Výhra a jej prevzatie

Výhrou je voucher na wellness pobyt v hoteli Hotel Golden Lake Resort **** na 3 dni (2 noci) pre dve osoby s polpenziou. Platnosť voucheru je až 1 rok odo dňa vystavenia. Presný termín pobytu si musí výherca sám dohodnúť s hotelom vopred prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Výhra nezahŕňa miestny poplatok, ten si výherca hradí sám.
Adresa hotelu: Hotel Golden Lake Resort ****, Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 4, 8230 Maďarsko
Webová stránka hotelu: www.goldenlake.hu/sk

Výherca si svoju výhru môže prevziať osobne v kúpeľňovom štúdiu Frühvald so sídlom Malotejedská 1, 929 01 Dunajská Streda.

Výhra, ako nepeňažná výhra fyzickej osoby, t.j. výhercu je príjmom oslobodeným od dani z príjmu podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Na výhru sa nevzťahuje žiaden právny nárok. Výhra v tejto súťaži je jednoznačne definovaná. Výherca si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorú do tejto súťaže usporiadateľ poskytol, ani inú formu plnenia, než tú, ktorá mu bola usporiadateľom pridelená, a ktorá náleží konkrétnej výhre. Výhra ani účasť v súťaži nie sú právne vymáhateľné.

 

 1. Ďalšie pravidlá / Osobitné ustanovenia

V prípade, že usporiadateľ zistí, že výherca z nejakého dôvodu nespĺňa pravidlá súťaže (napríklad: zakúpený tovar bol vrátený a konečná suma, s ktorou bol súťažiaci zaregistrovaný sa zmenila, a.i.), tak výherca nemá nárok na výhru, a podľa vyššie uvedených podmienok stanovenia výhercu bude určený ďalší výherca.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá vznikne výhercovi alebo tretej osobe pri použití výhry. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek technickú chybu pri organizácii súťaže a má právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súťaže vrátane jej ukončenia.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá.

 

 1. Osobné údaje

Vyplnením a podpísaním registračného formulára septembrovej, októbrovej, novembrovej alebo decembrovej súťaže dáva každý súťažiaci súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko (mesto), e-mailová adresa a telefónne číslo usporiadateľovi súťaže. Poskytnutie týchto osobných údajov je potrebné pre odovzdanie výhry výhercovi. Súťažiaci, ktorý sa zapojí do súťaže dáva súhlas so zverejnením mena a priezviska na sociálnej sieti Facebook na stránke www.facebook.com/fruhvald.sk a na Instagrame www.instagram.com/fruhvald.sk v prípade výhry. Uvedené súhlasy sú dané na dobu 5 rokov. Súťažiaci má právo svoje rozhodnutie odvolať a to písomnou formou zaslanou na adresu sídla usporiadateľa. Odvolanie súhlasu je účinné od okamihu doručenia odvolania usporiadateľovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho z ďalšej účasti v súťaži vrátane nároku na výhru.

Súťažiaci prehlasuje, že prečítal tieto všeobecné podmienky súťaže a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Účastníci udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov v danom rozsahu bezplatne a bez vecného, časového, množstevného a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať písomnou formou. Súťažiaci berie na vedomie, že usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadný zásah do osobnostných práv dotknutej osoby z dôvodu neexistencie jej súhlasu alebo ak bol súhlas udelený s výhradami. Usporiadateľ súťaže je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť podmienky súťaže. Tieto podmienky súťaže môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch súvisiacich so súťažou, avšak celkové znenie pravidiel je považované v rámci súťaže za jediné úplné a konečné.

 

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto pravidlá sú platné a účinné od 08. 09. 2023.

3D návrh na mieru

Prostredníctvom modernej 3D vizualizácie Vám pomôžeme skĺbiť Vaše predstavy s realitou. Naším cieľom je spoločne navrhnúť estetický priestor s maximálnou mierou funkčnosti.